HASZNOS INFORMÁCIÓK

 

 

Gyakran ismételt kérdések

 1. Leghamarabb mikortól vehetem igénybe a kiválasztott raktárszobámat?
  A kiválasztott raktárhelyiségébe, egy sima bérleti szerződés aláírása után, azonnal bepakolhat. Legyen ez bármikor, a raktárépület nyitvatartási ideje alatt.

   

 2. Mi a minimális, illetve a maximális bérleti idő?
  A minimális bérleti idő két hét. A bérlés hossza maximálva nincsen.

   

 3. Kell-e letennem bármiféle kauciót a bérlés megkezdésekor?
  A raktárhelyiség bérlését nézve semmiféle kauciós díj nem terheli Önt.

   

 4. Fűtöttek a raktárak?
  Igen, raktáraink fűtöttek, a leghidegebb időszakban minimum 8 fokot tartunk a raktárépületben. A külső (ún. drive-up rendszerben, 0-24 órában elérhető) raktáraink nem fűtöttek.

   

 5. Kinek van hozzáférése a raktárhelyiségemhez?
  A raktárépületeinkbe a belépésre alkalmas mágneskártyával lehet bejutni, a bérelt raktárszobát pedig minden kedves bérlő a saját lakatjával zárja le (megfelelő lakat az ügyfélszolgálaton is megvásárolható). Így értelemszerűen csak Ön fér hozzá a bérelt helyiségéhez.

   

 6. Hogyan tudom kifizetni a szerződésben szereplő bérleti díjat?
  A havi bérleti díjat minden egyes bérleti hónap 10. napjáig kell kifizetni. Ezt, az általunk kiállított számla ellenében, lehet kiegyenlíteni az ügyfélszolgálaton bármikor a nyitvatartási idő alatt készpénzben, vagy banki átutalással is lehet fizetni.

   

 7. Milyen egyéb költség terhel a bérleti díjon felül?
  A bérleti díjon felül semmilyen díjat nem kell fizetnie. A bérleti díj már tartalmazza a maximális biztonságot, a rakodóeszközök használatát, illetve a rezsiköltséget is. Magánszemélyként való bérléskor Áfát sem kell fizetnie. Cégként való bérléskor 27% Áfát kell fizetnie.

   

 8. Mennyire biztonságosak a raktárhelyiségek?
  A nálunk bérelhető raktárszobák úgy lettek kialakítva, hogy maximálisan biztonságosak legyenek. A raktárépületeinkben 0-24 órás kamerarendszer, riasztórendszer és füstjelzőrendszer működik. Az épületbe csak az arra jogosult személyek léphetnek be, saját mágneskártya segítségével. A raktárhelyiséget a bérlő a saját lakatjával zárja le.

   

 9. Milyen gyakran férhetek hozzá a raktárszobámhoz, illetve elérhetőek-e rakodást segítő eszközök?
  A tárolóhelyiségéhez - a raktárépület nyitvatartási idején belül - bármikor és akárhányszor hozzáférhet ingyenesen. Továbbá díjtalanul használhat békát, gurulós kocsikat és egyéb segédeszközöket is, melyek a helyszínen a rendelkezésére állnak.

   

 

Szerződési feltételek

 1. A bérleti hónap
  Az első bérleti hónap első napja, a bérleti jogviszony 1. pontban rögzített kezdő napja. Az első bérleti hónap utolsó napja az ezt követő 30. nap. Az ezt követő bérleti hónapok első napja, mindig a hónapnak ugyanaz a napja, amikor az első bérleti hónap kezdete volt, vagy az ahhoz legközelebb eső, naptári hónap utolsó napja, míg a bérleti hónapok utolsó napja mindig a hónapnak ugyanaz a napja, amikor az első bérleti hónap vége volt, vagy az ahhoz legközelebb eső naptári hónap utolsó napja.

   

 2. A bérleti díj megfizetése
  A Bérlő az előző pontban részletezett. „bérleti hónap” (a továbbiakban: bérleti hónap) szerinti számítás alapján köteles a bérleti díjat megfizetni. A bérleti díjat a Bérlő minden bérleti hónap 10. napjáig köteles megfizetni. (Példa: a hónap 5. napján megkötött bérleti szerződés szerint a bérleti díj esedékessége minden bérleti hónap 15. napja.) A bérleti díj esedékességéről a Bérlő nem kap külön fizetési felhívást, azt minden külön értesítés nélkül köteles megfizetni minden bérleti hónap 10. napjáig. A Bérlő az esedékes bérleti díjat készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni akként, hogy az legkésőbb az esedékesség napján jóváírásra kerüljön a Bérbeadó számláján. Amennyiben a Bérlő határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem idejére – a havi bérleti díjon felül – naponta négyzetméterenként 300 Ft, azaz Háromszáz forint késedelmi kötbért számít fel a Bérbeadó.  A Bérlő fizetési késedelme esetén, a Bérbeadó – a Bérlő külön értesítése nélkül - jogosult a Bérlemény lezárására, s a Bérleményben tárolt tárgyakon zálogjog gyakorlására. A Bérbeadó a bérleti díj hátralék és a késedelmi kötbér, valamint a Bérbeadónál a bérleménnyel kapcsolatban felmerült költségek, károk teljes összegének Bérlő általi megfizetését követő 24 órán belül, megszünteti a Bérlemény lezárását. A Bérlő fizetési késedelme esetén Bérbeadó 15 napos póthatáridőt tűz, egyúttal értesíti Bérlőt, hogy amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződés a póthatáridő utolsó napját követő napon a Bérbeadó azonnali hatályú felmondása folytán minden további feltétel nélkül megszűnik és a Bérbeadó a jelen szerződés és az ÁSZF rendelkezései szerint jár el.

   

 3. A bérleti jogviszony megszűnése
  A bérleti jogviszony megszűnik a határozott idő utolsó napjával és a Bérlő köteles a bérleményben elhelyezett ingóságait saját költségén elszállítani, ha a Bérbeadóval szemben semmilyen hátraléka nem áll fenn, míg a Bérleményt kitakarított, tiszta, sértetlen állapotban a Bérbeadónak visszaadni. A határozott idejű bérleti jogviszony rendes felmondással nem szüntethető meg. Amennyiben a határozott idejű bérleti jogviszony a Bérlőnek felróható okból szűnik meg, köteles a jogviszonyból még hátralévő időre járó teljes bérleti díjat megfizetni. A Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben a Bérlő megszegi a Bérlemény tisztán tartására, és a tárolási korlátozásokra vonatkozó szabályokat, a kifüggesztett házirendet, az ÁSZF-et vagy a biztonsági előírásokat. Ha Bérlőnek bármilyen jogcímen tartozása állna fenn a Bérbeadó felé, úgy a bérleti jogviszony megszűnése esetén, a Bérbeadó a bérleményben tárolt ingóságokon érvényesíti a zálogjogát akként, hogy a megszűnés napjától számított 15 napig az ingóságokat felelős őrzésbe veszi, melyről a Bérlőt értesíti. Amennyiben a Bérlő a tartozását teljes egészében nem rendezi, úgy a Bérbeadó a 15 nap elteltével jogosult a felelős őrzéssel felhagyni és a tárgyakat megsemmisíteni. A zálogjog érvényesítésével, a felelős őrzéssel, továbbá a megsemmisítéssel és az elszállítással felmerült költségeik, a Bérlőt terhelik. A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnése esetén, amennyiben a bérlet utolsó napján a Bérlő a Bérleményt kiürített, tiszta és megfelelő állapotban nem adja vissza Bérbeadó részére, köteles a bérleti díj kétszeresének megfelelő mértékű napi használati díj fizetésére.

   

 4. A Bérbeadó értesítései
  A Bérbeadó minden értesítést, így a Bérlő esetleges fizetési késedelmével kapcsolatos felszólítást, felmondást stb. a Bérlő által megadott értesítési címre teljesíti. (Elsődlegesen e-mailre vagy ennek hiányában postai címre.) Az értesítési cím változását a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredően a Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli.

   

 5. Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend
  Mindazon feltételek, amelyek a jelen okiratban nem kerültek szabályozásra, azok az Általános Szerződési Feltételekben (a jelen szerződés szerint: ÁSZF) és a Házirendben kerültek rögzítésre. Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend egy-egy példányát a Bérlő a jelen szerződés aláírásával elismerten egyidejűleg átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el. Az ÁSZF és a Házirend esetleges változásairól, a Bérbeadó kifüggesztés útján értesíti Bérlőt, és a kifüggesztéstől a módosítások a jogügyletre érvényesek minden külön további jognyilatkozat nélkül.
  ÁSZF megnyitása

   

 6. A tárolásra vonatkozó szabályok
  A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésszerűen, ingóságok tárolására jogosult használni. Tilos a Bérleményben azon anyagok tárolása, amelyek az ÁSZF-ben meghatározásra kerültek, így különösen robbanó-, sugárzó-, mérgező-, az egészségre káros egyéb anyag tárolása, a pénz, az ékszer, bármilyen élelmiszer, élőlény, valamint minden egyéb, jogszabályba ütköző módon megszerzett dolog elhelyezése. A Bérlő köteles a szemetelést mellőzni a Bérlemény területén, azt tisztán, rendben tartani.

   

 7. A Bérlemény zárása
  A Bérlemény zárása a Bérlő által beszerzett lakattal történik (beszerezhető a bérlemény helyszínén). Az épületbe – amelynek területén a Bérlemény található - való bejutást biztosító külső ajtó kártyával nyitható, melyből a Bérlő tetszőleges darabszámot igényelhet, és azok ellenértékét a jelen szerződés megkötésekor megfizeti. Amennyiben a kártyákat lejártakor sérülésmentesen adja vissza, az ellenérték visszajár. A kártya elvesztését a Bérlő köteles Bérbeadónak haladéktalanul jelezni. A bérleménybe való bejutás az adott épület nyitvatartási idején belül lehetséges, de előre egyeztetett időpontban a Bérbeadó ezen kívül is biztosíthat időpontot.

   

 8. Egyéb rendelkezések
  A bérleményben lévő ingóságokat, a Bérlő saját költségére jogosult biztosítani. A Bérlő ingyenesen használhatja a kézi kocsikat, raklap emelőt. Lehetőség van targonca bérlésére is, külön szerződés alapján. Vészhelyzet esetén a Bérbeadó jogosult a Bérleménybe belépni, és az ingóságok állagának megóvása érdekében halaszthatatlanul szükséges intézkedéseket megtenni, amelyről azonban köteles a Bérlőt, ill. a veszélyhelyzet esetén értesítendő személyt haladéktalanul tájékoztatni. Egyéb esetben a Bérbeadó nem jogosult sem a Bérleménybe való belépésre, sem másik bérlő vagyontárgyainak a Bérleményben történő elhelyezésére, illetve a Bérlőt illető Bérlemény önkényes megváltoztatására és a Bérlő vagyontárgyainak egyéb tároló helyiségbe történő áthelyezésére. A jelen bérleti szerződést az ÁSZF-el együtt, helybenhagyólag aláírtam.

   

 

Raktárépületi házirend

Közlekedés

 • A személy ki- és bejárás az ügyféltéren keresztül történik, gépkocsival történő ki- és bepakolás – teherforgalom – pedig az erre kialakított, négy, mágneskártyával nyitható garázskapuk valamelyikén. A garázskapukat a pakolás idejének kivételével nyitva hagyni szigorúan tilos!
 • Az épületbe való ki- és bemenetel csak a belépőkártya használatával(lehúzásával) lehetséges, egyéb esetben az esetleges biztosítás is érvényét veszti.
 • A raktárból való távozáskor – ha ezt áru nélkül teszi – kérjük a lépcsőt használni.

Raktári rend

 • Kérjük, hogy fordítson fokozott figyelmet az intelligens kártya belépéskor, illetve távozáskor történő lehúzására.
 • Más raktárhoz nyúlni szigorúan tilos! Más raktárhoz való hozzáférés kísérlete is büntetőeljárást vonhat maga után!
 • A folyosókon tartósan felkapcsolt lámpákat távozáskor, lekapcsolni szíveskedjen!
 • Kérjük, hogy a keletkezett hulladékot a földszinten elhelyezett szelektív gyűjtőkbe tegye!
 • A be- és kipakolás során igénybe vett kézi és egyéb eszközöket, kérjük a helyükre visszavinni!
 • A raktár teljes területén dohányozni szigorúan tilos! A dohányzásra kijelölt hely az ügyféltér előtt található.

Helyiségek zárása

 • A legtöbb ajtón két lakat elhelyezésére kialakított hely van, amelyből a bérlő csak az egyiket használhatja. Nem fizetés, illetve a raktár nem rendeltetésszerű használata esetén – az ügy rendezéséig - a bérbeadó jogosult egy megkülönböztetett színű lakattal a helyiséget lezárni. Ha ez bekövetkezik, akkor a bérelt rész ajtaján, vagy a megkülönböztetett lakaton egy tájékoztató tábla fogja informálni erről a bérlőt. Ez esetben kérjük, keresse fel a földszinten található ügyfélszolgálatot a helyzet tisztázása érdekében.
 • A kulccsal is zárható helyiségek esetén szintén csak a lakat használatára jogosult a bérlő, a kulcs kizárólag a helyiség, bérbeadó általi lezárására szolgál, ha a fent említett esetek valamelyike bekövetkezik.

Vészhelyzet esetén

 • Tűz vagy bármilyen más vészhelyzet esetén kérjük, hogy a lehető legrövidebb idő alatt hagyja el a raktárépületet a kijelölt menekülő útvonalon! Ilyenkor a lift használata tilos!

 

Raktározási tanácsok

 1. Igen ésszerű a tárolódobozok használata. A nálunk is több méretben beszerezhető dobozok megvédik a holmit a külső behatásoktól, illetve rendszerezi a raktározást.
 2. Jelölje meg és feliratozza a dobozok tetejét! Így ránézésre tudja majd, hogy melyik tárgyai hol vannak.
 3. A törékeny tartalmú ládákat mindenképp jelölje meg "TÖRÉKENY" felirattal!
 4. Törékenyebb, értékesebb, sérülékeny tárgyait(pl. poharak, tányérok, kerámiák, antik bútorok) védeni kell tőlünk is igényelhető buborékos fóliával!
 5. A súlyosabb dolgokat kisebb dobozokba kell tenni, hogy gond nélkül el lehessen őket mozdítani.
 6. Bútorokat, értékeket le kell takarni egy ponyvával, hogy védve legyenek a porosodástól.
 7. A "nehezebbet alulra" elv csakúgy mint egy bevásárlásnál, itt is igen célszerű.
 8. Súlyos tárgyakat ne tegyen díványra, kanapéra, hisz azok idővel elvesztik ruganyosságukat!
 9. A szellőzés fontos. Bútort ne érintsen a falhoz, szekrényeket, hűtőt, mélyhűtőt hagyjon kicsit nyitva!
 10. Végül készítsen leltárt a tárolt holmikról! A legtöbbet használt dolgokat hagyja az ajtóhoz legközelebb, hogy minél könnyebben hozzájuk lehessen férni!