SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. A bérleti hónap
  Az első bérleti hónap első napja, a bérleti jogviszony 1. pontban rögzített kezdő napja. Az első bérleti hónap utolsó napja az ezt követő 30. nap. Az ezt követő bérleti hónapok első napja, mindig a hónapnak ugyanaz a napja, amikor az első bérleti hónap kezdete volt, vagy az ahhoz legközelebb eső, naptári hónap utolsó napja, míg a bérleti hónapok utolsó napja mindig a hónapnak ugyanaz a napja, amikor az első bérleti hónap vége volt, vagy az ahhoz legközelebb eső naptári hónap utolsó napja.

   

 2. A bérleti díj megfizetése
  A Bérleti díj megfizetése az ÁSZF-ben rögzítettek szerint történik.

   

 3. A bérleti jogviszony megszűnése
  A határozott idejű bérleti jogviszony rendes felmondással nem szüntethető meg. A Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben a Bérlő megszegi a Bérlemény tisztán tartására, és a tárolási korlátozásokra vonatkozó szabályokat, a kifüggesztett házirendet, az ÁSZF-et vagy a biztonsági előírásokat.A bérleti jogviszony megszűnik a határozott idő utolsó napjával és a Bérlő köteles a bérleményben elhelyezett ingóságait saját költségén elszállítani, ha a Bérbeadóval szemben semmilyen hátraléka nem áll fenn, míg a Bérleményt kitakarított, tiszta, sértetlen állapotban a Bérbeadónak visszaadni. A határozott idejű bérleti jogviszony rendes felmondással nem szüntethető meg. Amennyiben a határozott idejű bérleti jogviszony a Bérlőnek felróható okból szűnik meg, köteles a jogviszonyból még a hátralévő időre járó teljes bérleti díjat megfizetni. A Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben a Bérlő megszegi a Bérlemény tisztán tartására, és a tárolási korlátozásokra vonatkozó szabályokat, a kifüggesztett házirendet, az ÁSZF-et vagy a biztonsági előírásokat. Ha Bérlőnek bármilyen jogcímen tartozása állna fenn a Bérbeadó felé, úgy a bérleti jogviszony megszűnése esetén, a Bérbeadó a bérleményben tárolt ingóságokon érvényesíti a zálogjogát akként, hogy a megszűnés napjától számított 15 napig az ingóságokat felelős őrzésbe veszi, melyről a Bérlőt értesíti, továbbá tájékoztatja a zálogjoga alapján a bérlőt, a Ptk. 5:131 §-ának megfelelően, az értékesítési szándékáról. Amennyiben a Bérlő a tartozását teljes egészében nem rendezi, úgy a Bérbeadó a 15 nap elteltével jogosult a felelős őrzéssel felhagyni és a tárgyakat választása szerint megsemmisíteni, vagy bírósági végrehajtáson kívül értékesíteni a kereskedelmi ésszerűség követelményeinek megfelelően. A Bérbeadó, amennyiben a tárgyakat bírósági végrehajtáson kívül értékesíti, úgy köteles az értékesítést követően késedelem nélkül elszámolást készíteni a Ptk. 5:135 §-ának megfelelően. A zálogjog érvényesítésével, a felelős őrzéssel, a megsemmisítéssel, továbbá az értékesítéssel és az elszállítással felmerült költségeik, a Bérlőt terhelik. A zálogjog érvényesítésével kapcsolatban, egyebekben a Ptk szabályai az irányadóak. A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnése esetén, amennyiben a bérlet utolsó napján a Bérlő a Bérleményt kiürített, tiszta és megfelelő állapotban nem adja vissza Bérbeadó részére, köteles 200,-Ft/nm/nap használati díj megfizetésére.

   

 4. Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend
  Mindazon feltételek, amelyek a jelen okiratban nem kerültek szabályozásra, azok az Általános Szerződési Feltételekben (a jelen szerződés szerint: ÁSZF) és a Házirendben kerültek rögzítésre. Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend egy-egy példányát a Bérlő a jelen szerződés aláírásával elismerten egyidejűleg átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el. Az ÁSZF és a Házirend esetleges változásairól, a Bérbeadó kifüggesztés útján értesíti Bérlőt, és a kifüggesztéstől a módosítások a jogügyletre érvényesek minden külön további jognyilatkozat nélkül.
  ÁSZF megnyitása

   

 5. A tárolásra vonatkozó szabályok
  A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésszerűen, ingóságok tárolására jogosult használni. Tilos a Bérleményben azon anyagok tárolása, amelyek az ÁSZF-ben meghatározásra kerültek. A Bérlő köteles a szemetelést mellőzni a Bérlemény területén, azt tisztán, rendben tartani.

   

 6. A Bérlemény zárása
  A Bérlemény zárása a Bérlő által beszerzett lakattal történik (beszerezhető a bérlemény helyszínén). Az épületbe – amelynek területén a Bérlemény található - való bejutást biztosító külső ajtó kártyával nyitható, melyből a Bérlő tetszőleges darabszámot igényelhet, és azok ellenértékét a jelen szerződés megkötésekor megfizeti. Amennyiben a kártyákat lejártakor sérülésmentesen adja vissza, az ellenérték visszajár. A kártya elvesztését a Bérlő köteles Bérbeadónak haladéktalanul jelezni.

   

 7. Egyéb rendelkezések

  A bérleményben lévő ingóságokat, a Bérlő saját költségére jogosult biztosítani.
  A Bérlő ingyenesen használhatja a kézi kocsikat, raklap emelőt.
  Egyéb az ÁSZFben nem részletezett esetben a Bérbeadó nem jogosult sem a Bérleménybe való belépésre, sem másik bérlő vagyontárgyainak a Bérleményben történő elhelyezésére, illetve a Bérlőt illető Bérlemény önkényes megváltoztatására és a Bérlő vagyontárgyainak egyéb tároló helyiségbe történő áthelyezésére.