SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A bérleti hónap
Az első bérleti hónap első napja, a bérleti jogviszony 1. pontban rögzített kezdő napja. Az első bérleti hónap utolsó napja az ezt követő 30. nap. Az ezt követő bérleti hónapok első napja, mindig a hónapnak ugyanaz a napja, amikor az első bérleti hónap kezdete volt, vagy az ahhoz legközelebb eső, naptári hónap utolsó napja, míg a bérleti hónapok utolsó napja mindig a hónapnak ugyanaz a napja, amikor az első bérleti hónap vége volt, vagy az ahhoz legközelebb eső naptári hónap utolsó napja. Pl.: a hónap 6. napján kezdő bérleti időszak a következő hónap 5. napján ér véget.

2. A bérleti díj megfizetése
Bérlő a Szerződés 1. pontja szerinti bérleti díj megfizetésére az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően köteles.

3. A bérleti jogviszony megszűnése
A határozott idejű bérleti jogviszony rendes felmondással nem szüntethető meg. A Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszony azonnali hatállyal történő felmondására, amennyiben a Bérlő megszegi a bérleti díj fizetésére, a Bérlemény tisztán tartására, és a tárolási korlátozásokra vonatkozó szabályokat, a kifüggesztett házirendet, az ÁSZF-et vagy a biztonsági előírásokat.

4. Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend
Mindazon feltételek, amelyek a jelen okiratban nem kerültek szabályozásra, azok az Általános Szerződési Feltételekben (a jelen szerződés szerint: ÁSZF) és a Házirendben kerültek rögzítésre. Az Általános Szerződési Feltételek és a Házirend egy-egy példányát a Bérlő a jelen szerződés aláírásával elismerten egyidejűleg átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el. Az ÁSZF és a Házirend esetleges változásairól, a Bérbeadó kifüggesztés útján értesíti Bérlőt, és a kifüggesztéstől a módosítások a hatályban lévő bérleti szerződésre nézve  érvényesek és hatályosak minden külön további jognyilatkozat nélkül.

5.  Tárolásra vonatkozó szabályok
A Bérlő a Bérleményt kizárólag rendeltetésszerűen, ingóságok tárolására jogosult használni. Tilos a Bérleményben azon anyagok tárolása, amelyek az ÁSZF-ben meghatározásra kerültek. A Bérlő köteles a szemetelést mellőzni a Bérlemény területén, azt tisztán, rendben tartani.

6. A Bérlemény zárása
A Bérlemény zárása a Bérlő által beszerzett lakattal történik (beszerezhető a bérlemény helyszínén). Az épületbe – amelynek területén a Bérlemény található - való bejutást biztosító külső ajtó kártyával nyitható, melyből a Bérlő tetszőleges darabszámot igényelhet, és azok ellenértékét a jelen szerződés megkötésekor megfizeti. Amennyiben a kártyákat lejártakor sérülésmentesen adja vissza, az ellenérték visszajár. A kártya elvesztését a Bérlő köteles Bérbeadónak haladéktalanul jelezni.

7. Egyéb rendelkezések
A bérleményben lévő ingóságokat a Bérlő saját költségére jogosult biztosítani.
A Bérlő ingyenesen használhatja a kézi kocsikat, raklap emelőt, személy- és teherliftet. Ezen eszközök és berendezések meghibásodása esetén Bérbeadó a tudomására jutását követően 120 órán belül megkezdi a hiba elhárítását. A meghibásodott eszközök és berendezések használatának hiánya miatt és a további javítási idejében Bérbeadót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli Bérlő felé. 

Egyéb az ÁSZF-ben nem részletezett esetben a Bérbeadó nem jogosult sem a Bérleménybe való belépésre, sem másik bérlő vagyontárgyainak a Bérleményben történő elhelyezésére, illetve a Bérlőt illető Bérlemény önkényes megváltoztatására és a Bérlő vagyontárgyainak egyéb tároló helyiségbe történő áthelyezésére. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazzák. 

Kijelentem, hogy a www.selfstore.hu honlapon elérhető Általános Szerződési Feltételeket, Általános Adatkezelési Tájékoztatót, a kamerás megfigyelési rendszerrel kapcsolatos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és a Házirendet megismertem, elolvastam, az azokban foglaltakat a szerződéskötés során a Bérbeadóval megtárgyaltam és az azokban foglaltakat elfogadtam. A jelen bérleti szerződést elolvasást és értelmezést követően, helybenhagyólag aláírtam.