Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Az ÁSZF elérhető minden raktárépületünk ügyfélszolgálati irodájában, illetve a weboldalunkon: www.selfstore.hu

 

Általános Szerződési Feltételek

Hatányos: 2024.04.25. napjától

 

A Bérbeadó és a Bérlő között, tároló helyiség bérletére létrejött jogviszony alapfeltételeit a Bérleti Szerződés, míg a részletes szabályait a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

1. Fogalom meghatározások

Bérlemény: jelenti a Bérlő által önállóan zárható azon területet, amelyet a Bérlő bérbevett a Bérbeadótól.
Bérleti díj: a Bérlő által a Bérlemény használatáért fizetendő, ellenérték.
Bázis ár: adott épületre, adott raktárhelyiségre számított havi aktuális bérleti díj, kedvezmények, akciók nélkül
Bruttó havi bérleti díj: Bérlő által a Bérlemény használatáért fizetendő hónapokra vonatkozó ellenérték.
Bérleti hónap: a Bérleti Szerződés 4. pontjában meghatározott időtartam.
Kedvezmények, akciók: adott hónapokra vonatkozó havi kedvezmények %-os mértéke.
Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok: összefoglalóan jelenti a Bérleti Szerződést, a jelen ÁSZF-t, a Házirendet és a bérleti jogviszonyra vonatkozó jogszabályokat.
Bérleti Szerződés: jelenti a bérleti jogviszony alapvető feltételeit szabályozó „Tárolóhelyiség határozott időre szóló bérleti szerződése” elnevezésű okiratot.
Bérlő: a Bérleményt bérbe vevő személyt jelenti, de magában foglalja az általa használatra bármilyen módon feljogosított személyeket, továbbá azokat is, akik a Bérlő miatt vagy hibájából férhetnek hozzá a Bérleményhez, vagy akikért a Bérlő felelősséggel tartozik.
Házirend: a Bérbeadó által egyoldalúan megállapított, a Bérlemény ingatlanának működési rendjét szabályozó irat.
Ingóságok: mindazon tárgyakat jelenti, amelyeket a Bérlő elhelyezhet a Bérleményben.
Kezdő nap: a bérleti jogviszony kezdetének a Bérleti Szerződésben meghatározott napja.
Szolgáltatások: jelentik mindazok biztosítását, amelyeket a Bérbeadó vállal a Bérleménnyel kapcsolatosan.
Tiltott Ingóságok: jelentik mindazon tárgyakat, amelyeket nem helyezhet el Bérlő a Bérleményben

 

2. A bérleti jogviszony


2.1) A Bérbeadó bérbe adja a Bérlő részére, az Ingóságok tárolására alkalmas, a Bérleti Szerződésben meghatározott Bérleményt az ott meghatározott alapvevő feltételek mellett. A bérleti jogviszony részletes szabályait a jelen ÁSZF tartalmazza.

2.2) A bérleti jogviszony a Bérleti Szerződésben meghatározott Kezdő naptól, a határozott idő lejártáig áll fenn. A jogviszony bármilyen módon történő megszűnéséig, a Bérlő köteles a bérleti díj megfizetésére. A bérleti jogviszony megszűnése után a Bérlemény kiürítéséig és Bérbeadó birtokába történő visszabocsátásáig a Bérlő 200 Ft/m2 + ÁFA mértékű napi használati díj megfizetésére köteles, de legalább az időszakra vonatkozó bázis ár kétszeres mértékében. Ezen felül a Bérbeadó követelheti a kárai, illetve az esetlegesen felmerülő – a 12.5) pontban a teljesség igénye nélkül részletezett - költségei megtérítését.
Ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt - ha a Bérlő eltérően nem rendelkezett, és egyértelmű szándéka sem ismerhető fel - elsősorban a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra (ezen belül elsősorban a korábban lejárt főtartozásra) kell elszámolni.

2.3) A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérbeadó meghatározott szolgáltatásokat nyújt a Bérlő részére, míg a Feleket a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott jogok illetik, kötelezettségek terhelik.

2.4) A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, használatát nem engedményezheti. Ennek megsértése esetén a Bérbeadó rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondhatja a bérleti jogviszonyt és a Bérlőt kárfelelősség terheli.

2.5) A bérleti jogviszony Bérleti Szerződésben rögzített alapfeltételei kizárólag írásban, előzetesen módosíthatók. A Bérbeadó jogosult egyoldalúan megváltoztatni az ÁSZF-t és a Házirendet, melyet a Bérleményt magába foglaló épület/ingatlan területén kifüggeszt feltüntetve, a változtatások hatályba lépésének időpontját. Amennyiben a Bérlő a módosítással nem ért egyet, úgy a módosítás kifüggesztésétől számított 30 napon belül jogosult a bérleti jogviszony rendkívüli felmondására, de ebben az esetben kártérítést vagy a bérleti jogviszony megszűnésével felmerülő költségeit nem követelheti a Bérbeadótól.

2.6) A Tiltott Ingóságoknak a Bérleményben történő elhelyezése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Bérbeadó a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja, a szerződésszegés elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteheti, akár a Bérleménybe bemehet, onnan az Ingóságokat a Bérlő értesítése nélkül eltávolíthatja és megsemmisítheti, az illetékes hatóságokat értesítheti. Az ilyen szükségszerű kényszerintézkedésekkel felmerülő költségeket a Bérlő köteles viselni és a Bérbeadó nem felelős semmilyen bekövetkező kárért, így a Bérleményben elhelyezett Ingóságokban keletkezett esetleges károkért sem. Ha a Tiltott Ingóságok elhelyezésével a Bérlő harmadik személynek okoz kárt, úgy a Bérlő köteles azt megfizetni, a Bérbeadó az ilyen károkért nem felel harmadik személyek irányában sem. A Tiltott Ingóság elhelyezése esetén az egyébként fizetendő Bérleti díj háromszorosát követelheti kötbérként a Bérbeadó a Bérlőtől, ha tisztázható mennyi ideig volt a Tiltott Ingóság a Bérleményben. Ha ezen időtartam nem állapítható meg, úgy a Bérbeadó háromhavi Bérleti díjnak megfelelő mértékű kötbért jogosult követelni a Bérlőtől, mely a felszólítástól számított 3 napon belül esedékes.

2.7) Tiltott Ingóságnak minősül a robbanó-, sugárzó-, mérgező-, az egészségre káros egyéb anyag, a pénz, az ékszer, bármilyen élelmiszer, élőlény, valamint minden egyéb, jogszabályba ütköző módon megszerzett dolog elhelyezése, így különösen a vegyi anyagok, gázok, üzemanyagok, maróanyagok, környezetre veszélyes anyagok, radioaktív, biológiai anyagok, a szemét, a hulladék, a szagot vagy hangot kiadó anyagok, fegyverek-lőszerek, beleértve az alkatrészeiket, szőrmék, műtárgyak, pótolhatatlan Ingóságok, a Bérlő számára eszmei értékkel bíró Ingóságok, értékpapírok, veszélyes állapotban lévő járművek, veszélyes anyagok, valamint olyan Ingóságok, anyagok, amelyek tartását jogszabály tiltja.

3. A Bérlemény használata

3.1) A bérleti jogviszony Kezdő napjától a Bérlőt kizárólagos használat illeti meg a Bérleménnyel kapcsolatosan. A Bérlő a Bérleményt kizárólag akkor veheti birtokba, ha a Bérleti Szerződés, valamint a jelen ÁSZF aláírásra került, de nem korábban, mint a bérleti jogviszony Kezdő napján, és amennyiben első havi bérleti díj rendezett.

3.2) Ha a bérleti jogviszony Kezdő napja és a Bérleti Szerződés, valamint az ÁSZF aláírása egy napra esik, úgy a Bérlemény Bérlő részére történő átadását megtörténtnek kell tekinteni. Ha a Bérbeadó rajta kívülálló okból nem tudná a Bérleményt a jogviszony Kezdő napjára a Bérlő birtokába bocsátani, úgy másik hasonló Bérleményt ajánlhat fel hasonló feltételek mellett. Ha ezt a Bérlő nem fogadja el, úgy a jogviszony megszűnik és a Felek mentesülnek a kötelezettségeik alól.

3.3) A Bérlemény a bérleti jogviszony Kezdő napján nyitott állapotban van, melyre a Bérlő jogosult lakatot felhelyezni és az Ingóságait ott elhelyezni. A zárhatóság feltételeit a Bérbeadó biztosítja, azonban a lakatot a Bérlő saját költségén szerzi be. Abban az esetben, ha a Bérlő bármikor elmulasztja a Bérlemény zárását, úgy az ebből eredő kárért a Bérbeadó nem felel. Ha a lakat kulcsait a Bérlő elveszíti és/vagy a lakat levágása válna indokolttá, úgy azt csak a Bérbeadó teheti meg, jegyzőkönyv felvétele, vagy a Bérlő egyoldalú nyilatkozata alapján és a Bérlő költségviselése mellett.

3.4) A Bérleményt magába foglaló ingatlanra/épületbe történő bejutás érdekében, a jogviszony ideje alatt a Bérbeadó a tulajdonát képező kártyát ad át a Bérlő részére 2.000.-Ft + ÁFA ellenértékért, melyet a bérleti jogviszony megszűnésének a napján a Bérlő köteles visszaadni a Bérbeadó részére sérülésmentes állapotban. Az ellenértéket Bérlő köteles a Kezdő napon megfizetni a Bérbeadó részére. A Bérlő által megfizetett kártya ellenértékét (2.000 Ft + ÁFA) a Bérbeadó visszafizeti a Bérlő részére a sérülésmentes kártya leadásával egyidejűleg.
A kártya elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlással felmerülő költségeket a Bérlő viseli. A kártya elvesztése esetén felmerülő kárért a Bérbeadó felelősséget nem vállal, de a Bérlő haladéktalanul köteles azt jelezni a Bérbeadó felé, aki azt a lehető leghamarabb érvényteleníti. A Bérlő a kártyát csak azon személyeknek adhatja át, akik a Bérleti Szerződésben belépésre jogosultként regisztrálásra kerültek.

3.5) A Bérlemény kizárólag az adott épületen/ingatlanon kifüggesztett nyitvatartási időben használható. Az ettől eltérő időben történő használat, valamint az ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézés csak az erre vonatkozó kifejezett Bérbeadói hozzájárulás esetén lehetséges, minden megkezdett óra után – 3.000,- Ft + ÁFA készenléti díjért.

3.6) A Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a Bérlő akár a Bérleti Szerződésben felsorolt vagy nem felsorolt egyéb személyeknek biztosította a Bérleménybe való belépést vagy a lakatkulcs és a kártya elvesztésével/ellopásával kívülállók hozzáférhettek a Bérleményhez.

3.7) A Bérlő a Bérleményt magába foglaló épületet/ingatlant a legnagyobb körültekintéssel köteles használni, különösen az autóval való közlekedés, a le- és felrakás, a Bérleménybe való bepakolás és zárás-nyitás esetén. A közlekedési szabályokat a Bérlő köteles betartani, zárt térben a be- és kihajtás esetét kivéve a motort köteles leállítani. A Bérleményt magába foglaló épület/ingatlan területe parkolás céljára használható. A Bérbeadó jogosult a jogtalanul parkoló járműveket a Bérlő költségére az épület/ingatlan területére vagy területén kívülre szállíttatni. Az ebből eredő kárért a Bérbeadó nem felel.

3.8) A Bérlő a Bérleményben elektromos berendezést nem használhat, azt elektromos forráshoz nem csatlakoztathatja. Ennek megsértése a bérleti jogviszony azonnali rendkívüli felmondását vonja maga után.

3.9) A Bérlő a Bérleményt csak Ingóságok tárolására, rendeltetésszerűen használhatja. Ebből adódóan a Bérleményben nem folytathat a be- és kipakoláson túlmenően folyamatos jelenlétet igénylő szolgáltatási, irodai, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet, semmilyen gazdasági- üzleti tevékenységet, nem végezheti semmilyen anyag, áru, Ingóság előállítását, javítását, karbantartását, semmilyen műszaki jellegű tevékenységet.

3.10) A Bérlő a Bérleményben semmilyen átalakítást nem hajthat végre, azt nem változtathatja meg és nem rongálhatja meg. Bérlő kijelenti, hogy a házirendben szabályozott épületi nm-re vonatkozó súlyhatárt betartja. Amennyiben bérlő ezt megszegi, úgy a súlyhatár meghaladása miatti káresemény helyreállítási költségét teljes mértékben viseli.

3.11) A Bérlő az Ingóságait úgy köteles elhelyezni, hogy a zárhatóság és a helyiség, továbbá a fal szellőzése biztosított legyen és a Bérlemény előtt vagy azon kívül a Bérleményt magába foglaló épületben/ingatlanban semmilyen Ingóságot nem hagyhat. A Bérleményen kívül hagyott Ingóságokért a Bérbeadó felelősséget nem vállal és azt észleléskor elszállíthatja, megsemmisítheti. Amennyiben az ingóságról megállapítható, hogy Bérlő hagyta ott, abban az esetben a Bérbeadó felszólítja a Bérlőt az ingóságok elvitelére, ha ezt nem teljesíti 8 napon belül, a Bérbeadó megsemmisíti azokat és érvényesíti a Bérlővel szembeni költségeit.

3.11) A Bérlő az Ingóságait úgy köteles elhelyezni, hogy a zárhatóság és a helyiség, továbbá a fal szellőzése biztosított legyen, és a mennyezet alatt legalább 50 cm helyet szabadon hagyjon. Bérlő a Bérlemény előtt vagy azon kívül a Bérleményt magába foglaló épületben/ingatlanban semmilyen Ingóságot nem hagyhat. A Bérleményen kívül hagyott Ingóságokért a Bérbeadó felelősséget nem vállal és azt észleléskor elszállíthatja, megsemmisítheti. Amennyiben az ingóságról megállapítható, hogy Bérlő hagyta ott, abban az esetben a Bérbeadó felszólítja a Bérlőt az ingóságok elvitelére, ha ezt nem teljesíti 8 napon belül, a Bérbeadó megsemmisíti azokat és érvényesíti a Bérlővel szembeni költségeit.

3.12) A Bérlő köteles Bérbeadó számára előre egyeztetett időpontban biztosítani a bérleménybe való bejutást az elvégzendő állagmegóvó, karbantartási munkák idejére.

4. Másik Bérlemény biztosítása a Bérbeadó részéről

4.1) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó szükség esetén másik Bérleményt biztosít a Bérlő részére. Ilyen jellegű intézkedésre akkor kerülhet sor, ha a Bérbeadó szükségesnek látja a Bérleményt is magában foglaló épület/ingatlan tervezett javítását, karbantartását, átalakítását, melynek során csak aránytalan nehézségekkel tudná biztosítani a Bérlemény rendeltetésszerű használatát a Bérlő részére. Ilyen esetben a Bérbeadó, hasonló jellemzőkkel rendelkező másik Bérleményt biztosít átmeneti jelleggel vagy véglegesen a Bérlő részére.

4.2) A Bérbeadó a másik Bérlemény biztosításának szükségességéről értesítést küld a Bérlőnek 10 napos határidőt biztosítva arra, hogy a Bérlő az új Bérleményt megtekintse, és egyben nyilatkozzon annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Amennyiben a Bérlő ezen 10 napos határidőn belül úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el a csereként felajánlott másik Bérleményt, úgy a bérleti jogviszony a Bérleti hónap utolsó napjával megszűnik és a Bérlő köteles az Ingóságait elvinni és a Bérleményt kiürített, tiszta állapotban a Bérbeadó birtokába bocsátani.

4.3) Amennyiben a Bérlő 10 napon belül nem nyilatkozott, azt úgy kell tekinteni, hogy felmondta a Bérleti Szerződést és a bérleti jogviszony a Bérleti hónap utolsó napjával megszűnik és a Bérbeadó a Bérleti Szerződés és az ÁSZF rendelkezései szerint járhat el a kiürítéssel és a Bérleti díj követelésével kapcsolatban.

4.4) Amennyiben a Bérlő elfogadja az új Bérleményt, úgy a Bérbeadóval megállapított új időpontban az Ingóságokat át kell szállítani. A Bérbeadó biztosítja az átszállításhoz szükséges szállítóeszközöket.

4.5) A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérlő helyhiány miatt az általa igényelt tároló helyiségtől nagyobb tároló helyiségbe kerül beköltöztetésre és kevesebb m2 után fizet Bérleti díjat, mint amekkora az általa bérelt Bérlemény tényleges alapterülete, úgy amint megfelelő méretű kisebb tároló helyiség válik elérhetővé, úgy a Bérlő köteles a Bérbeadó felhívását követő 3 napon belül a Bérbeadó segítségével átköltözni. Amennyiben a Bérlő ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az általa addig bérelt Bérlemény tényleges alapterülete után köteles a Bérleti díjat megfizetni.

4.6) Az új Bérleményre is a Bérleti Szerződés, vagy annak módosítása, illetve az ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

5. A Bérlemény szükség esetén történő kinyitása, a Bérbeadó által

5.1) Szükséges esetben a Bérbeadó eltávolíthatja a Bérleményről a Bérlő által elhelyezett lakatot/zárat, kinyithatja a Bérleményt és abban az általa szükségesnek tartott ideig tartózkodhat. Ilyen szükséges esetnek minősül, ha a Bérleményt, annak épületét, a Bérlő vagy kívülálló harmadik személyek Ingóságait kárveszély fenyegeti, vagy azonnali karbantartási, javítási munkálatokhoz, az elengedhetetlenül szükséges. Ekként járhat el a Bérbeadó akkor is, ha felismeri, hogy a Bérleményben elhelyezett Ingóságok veszélyeztetik az épületet/ingatlant vagy a további Bérlők Ingóságait, vagy abban Tiltott Ingóságot észlel, vagy a Bérlő károkat okoz az elhelyezett Ingóságaival.

5.2) Ebben az esetben a Bérbeadó a lehető leghamarabb időben értesíti a Bérlőt a Bérlemény kinyitásáról, annak indokáról és az általa megtett intézkedésekről, valamint a Bérlőtől elvárt cselekményekről. Amennyiben a Bérlő nem működik együtt a Bérbeadóval, úgy a Bérbeadó azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt és a megszűnés esetére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. A bérleti jogviszony megszűnése

6.1) A bérleti jogviszony a határozott idejű bérleti időszak lejártakor, vagy a Felek erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján, vagy rendkívüli felmondással szűnik meg, mely időpontban a Bérlőnek a Bérlemény használatára való jogosultsága megszűnik és a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

6.2) A Bérbeadó rendkívüli felmondással felmondhatja a bérleti jogviszonyt a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén, ha a szerződésszegő magatartást a Bérlő, a Bérbeadó írásbeli felszólításában megjelölt határidőn belül sem szünteti meg. Azonnali hatályú rendkívüli felmondással szüntetheti meg a Bérbeadó a bérleti jogviszonyt, ha az bármilyen kártól óvja meg a Bérbeadót vagy a további Bérlőket, illetve kívülálló harmadik személyt.

6.3) A Bérlő akkor mondhatja fel rendkívüli felmondással a bérleti jogviszonyt, ha a Bérbeadó jogellenesen zárja el a Bérleményt a Bérlőtől és/vagy nem engedi be a Bérlemény épületébe/ingatlanába.

6.4) A Feleket akkor is megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha a szerződésszegő magatartás ugyan nem minősül súlyosnak, de az előírt vagy rendeltetésszerű használat tartósan nem biztosított és azt a másik fél 8 napon belül nem orvosolja.

6.5) A bérleti jogviszony megszűnésének napján, a Bérlő köteles a Bérleményt kiürített, tiszta, a természetes elhasználódás figyelembe vétele mellett, az átvételkori állapotnak megfelelő módon, nyitott állapotban a Bérbeadó részére visszaadni. Amennyiben a Bérlő nem a fentiek szerinti állapotban adja vissza a Bérleményt a Bérbeadónak, úgy a hulladékot, a szemetet, az otthagyott Ingóságokat a Bérbeadó haladéktalanul elszállítja, mellyel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget a Bérlő köteles megfizetni. A szemét, hulladék, az Ingóságok elhelyezésével kapcsolatos díjat is a Bérlő köteles viselni.

6.6) A Bérlő köteles a Bérlemény kiürítését jelezni és a kártyát visszaadni a Bérbeadónak akkor is, ha arra a bérleti időszak lejártakor vagy lejára előtt kerül sor és a Bérlőnek semmilyen hátraléka nincs a Bérbeadó felé.

6.7) A bérleti jogviszony bármilyen módon történő megszűnése esetén, a Bérlő mindaddig köteles 200 Ft/m2 + ÁFA mértékű napi, de legalább a bázis ár kétszeres mértékű használati díj megfizetésére, amíg az Ingóságai a Bérleményben vannak. A bérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó választása szerint azonnal kiürítheti a tárolót. Amennyiben pedig a Bérlemény a Bérlő szerződésszegő magatartása miatt, a Bérbeadó által leürítésre kerülne, úgy a Bérlő a közös tárolóban vagy egyéb helyen az Ingóságok raklapon történő elhelyezésének idejére, 200 Ft/raklap vagy m2/nap + ÁFA használati díjat köteles megfizetni, amíg Ingóságait a Bárbeadó tárolja.

7. A Bérleti díj és annak megfizetésével kapcsolatos rendelkezések

7.1) A Bérlő a Bérleti Szerződésben rögzített mértékű Bérleti díj megfizetésére köteles határidőben. Amennyiben a Bérlő határidőben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a késedelem idejére – a havi bérleti díjon felül – a mindenkori jegybanki alapkamat - + 8% kerül felszámításra a Bérbeadó által. Amennyiben Bérlő a bérleti díj számlánál, vagy folyószámla tartozásánál magasabb összeget rendezett Bérbeadó részére, úgy kérésére a túlfizetést Bérbeadó készpénzben rendezi, vagy a banki átutalás költsége levonása mellett visszautalja Bérlő részére. A Bérlő által utalt 3.000,- Ft alatti túlfizetéseket Bérlő jogviszonyának megszűnését követő 30 napon belül igényelheti vissza. A 30 napos elévülési határidő letelte után Bérlő pénzvisszafizetés iránti igénye elévül, Bérbeadó a túlfizetést elengedett követelésnek tekinti, ehhez Bérlő a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

7.2) A Bérleti díj megfizetésére vonatkozó határidő elmulasztása a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül. Amennyiben Bérlő az esedékes bérleti díjat és egyéb fizetési kötelezettségét határidőben és maradéktalanul nem teljesíti, a részére megállapított havi bruttó bérleti díj mértékét elveszti, és a késedelemmel érintett időszaktól kezdődően a bázis árat és egyéb költségeket köteles megfizetni. Amennyiben a Bérlő a Bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, úgy Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására (5000.- Ft felmondási díj mellett) és a bérlemény lezárására.  A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleti Szerződésben meghatározott Bérleti díj megfizetésére előírt határidő elmulasztása esetén egyszeri 30.000 Ft összegű kötbér megfizetésére köteles a késedelmi kamaton felül. A kötbérfizetési kötelezettség minden egyes Bérleti díj fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén külön-külön beáll. A Bérlőnek a késedelmi kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettsége a megfizetésre nyitva álló határidő eredménytelen leteltével esedékes. A Bérlő a jelen pontban meghatározott Bérleti Szerződés megszüntetésére vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása mellett, köteles a Bérbeadó részére megfizetni – amennyiben a Bérbeadó erre nézve számlát állít ki - a felmondás közlésének 5.000.-Ft összegű költségét, illetve a késedelmi kötbér összegét a felmondás közlésével egyidejűleg. A Bérlő kifejezetten elismeri, hogy ezen kötelezettségének teljesítése alól nem mentesül a – 7.5) pontban rögzítettek szerinti – Bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések alkalmazása esetén.

7.3) A Bérbeadó a Bérleti díjat csak akkor emelheti fel, ha a szerződésben meghatározott idejű bérleti jogviszony a hat hónapot meghaladja, vagy a bérleti jogviszony a Bérleti Szerződésben meghatározott időszak(ok)hoz képest meghosszabbításra kerül, vagy a Bérlő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Ha a Bérleti díj fenti feltételek fennállása esetén történő felemelésére kerülne sor, úgy azt a Bérbeadó írásban közli a Bérlővel. Ha a Bérlő azt nem fogadja el és ezt közli Bérbeadóval, úgy Bérleti hónap utolsó napjával a bérleti jogviszony megszűnik és a Felek a megszűnésre vonatkozó szabályokat kötelesek alkalmazni.

7.4) Ha a Bérlő a Bérleti díj felemelését tartalmazó Bérbeadói értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem emel kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni és a Bérbeadó értesítésének megküldése napjától számított, 10. nap utáni Bérleti hónap első napjától, ezen új Bérleti díj alkalmazandó.

7.5) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadónál havonta 6 számlázási időszak van minden hónapban, az alábbiak szerint:

  • - 5.-ei időszaki számlázás amennyiben a bérleti jogviszony kezdő napja a hónap 12. napja és a 17. napja közé esett,
  • - 10.-ei időszaki számlázás amennyiben a bérleti jogviszony kezdő napja a hónap 18. napja és a 22. napja közé esett,
  • - 15.-ei időszaki számlázás amennyiben a bérleti jogviszony kezdő napja a hónap 23. napja és a 27. napja közé esett,
  • - 20.-ai időszaki számlázás amennyiben a bérleti jogviszony kezdő napja a hónap 28. napja és a hónap 1. napja közé esett,
  • - 25.-ei időszaki számlázás amennyiben a bérleti jogviszony kezdő napja a hónap 2. napja és a 6. napja közé esik,
  • - 30.-ai időszaki számlázás amennyiben a bérleti jogviszony kezdő napja a hónap 7. napja és a 11. napja közé esik.
  •  

A fenti számlázási időszakok akként értendőek, hogy valamennyi esetben a számla előre kerül kiállításra, vagyis pl. amennyiben a bérleti jogviszony kezdő időpontja december 3. napja, úgy ebben az esetben a számla minden bérleti hónapra vonatkozóan az előző hónap 25-ei időszaki számlázása során kerül kiállításra. Számlázásra valamennyi számlázási időszak első napjaiban kerül sor. Az első Bérleti hónapra vonatkozó Bérleti díj, a Bérleti szerződés aláírásának napján készpénzben történő megfizetés útján vagy előre utalás mellett esedékes. Az első Bérleti hónapot követő hónaptól a Bérleti díjat a Bérlő az adott bérleti hónapra, a számla kiállításától számított 8 napon belül köteles megfizetni. Amennyiben Bérlő a szerződés 1. pontjában részletezett bérleti időszak bérleti díjára egyösszegű fizetést kér, úgy részére az összes hónapokra lebontott havi bruttó bérleti díj egy számlán kerül kiállításra, így a fentiekben részletezett számlázási időszakban már nem kap további havi számlát.
Amennyiben Bérlő hosszabbítási kérelme elkésik és a következő bérleti időszak kezdete megelőzné a 8 napos fizetési határidő lejártát, úgy Bérbeadó a következő bérleti hónap kezdő napját jelöli meg fizetési határidőként. Amennyiben a bérleti jogviszony – akár telefonos úton is - meghosszabbításra kerül a felek között és a Bérlő a meghosszabbított bérleti jogviszony alapján kiállított számlákat, azok megküldését követő 3 napon belül nem vitatja, úgy a Felek közötti bérleti jogviszonyt úgy kell tekinteni, mely meghosszabbításra került. A hosszabbítás további hónapjaira vonatkozóan, a számlázás ismételten a korábbi számlázási időszak szerint történik. Amennyiben Bérlő a szerződés hatályának meghosszabbítását tartalmazó szerződést nem írja alá és nem küldi vissza Bérbeadó részére, de a hosszabbításra eső időszak első esedékes bérleti díját megfizeti, a szerződés hosszabbítását létrejöttnek kell tekinteni, és az abban foglaltak irányadóak a Felek közötti jogviszonyra. Amennyiben Bérlő a szerződés meghosszabbítását tartalmazó szerződést nem írja alá és nem küldi vissza Bérbeadó részére, de a következő esedékes bérleti díjat átutalja (és a hosszabbítás ezzel hatályosul), Bérbeadó jogosult a bérlemény lezárására mindaddig, amíg Bérlő az aláírt hosszabbítást részére át nem adja. Az ilyen lezárásból eredő költségek és károk kizárólag Bérlőt terhelik.

7.6) A Bérlő az esedékes Bérleti díjat készpénzben, vagy átutalással köteles megfizetni akként, hogy az legkésőbb az esedékesség napján jóváírásra kerüljön a Bérbeadó számláján.

7.7) A Bérleti díj fizetésekor, minden esetben fel kell tüntetni a Bérlő részére kiállított számla sorszámát, (pl.: Z-2020/0000). Az ennek elmulasztásából származó esetleges késedelmes könyvelés, felszólítás következményeit és költségét a Bérlő viseli.

7.8) Ha a Bérlemény területe adminisztrációs hiba miatt a szerződésben meghatározottól 15%-nál kisebb mértékben tér el ± arányban, úgy az a Bérleti díj módosítását nem alapozza meg.

7.9) A Bérleménynek a Bérlő magatartása miatti lezárása és annak a Bérbeadó által történő kényszer kiürítéséig tartó időtartamára is a Bérlő köteles a Bérleti díjat, vagy ha a bérleti jogviszony megszűnt, úgy 200 Ft/m2 + ÁFA mértékű, de legalább az időszakra vonatkozó bázis ár kétszeresének megfelelő napi használati díjat megfizetni.

7.10) Bérlő tartozásának befizetését követően a bérleményt Bérbeadó -120 órán belül felnyitja, ezzel megszünteti a bérlemény lezárását. A lezárásból eredően Bérlőt semmilyen kártérítési igény nem illeti meg.

7.11) Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult érvényesíteni a Bérlővel szemben minden olyan kiadást, költséget, amely a Bérlő szerződésszegő magatartásából vagy a szerződés módosítására irányuló igényéből ered (ideértve többek között, de nem kizárólagosan költöztetés, csomagolóanyag-biztosítás, másik raktárhelyiségből eredő követelés, irodai tartozás költségét). Bérlő tudomásul veszi továbbá bármely más, a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben bármely jogcímen fennálló tartozását.

8. A Bérbeadó jogai és kötelességei

8.1) A Bérbeadó köteles a bérlet időtartama alatt, a Bérlemény rendeltetésszerű nyitvatartási időben történő kizárólagos használatát és a Bérlemény épületébe/ingatlanába történő bejutáshoz (pl.: mágneskártya rendszer) szükséges szolgáltatásokat biztosítani, hiba esetén 120 órán belül megkezdeni annak elhárítását, javítását, de nem tartozik kártérítési felelősséggel Bérlő felé a meghibásodás idején történő használat hiánya vagy korlátozása miatt.

8.2) A Bérbeadó a Bérlemény épületének hőmérsékletét szabályozni nem tudja, így az a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelően változik. A Bérbeadó lehetőségei szerint mindent elkövet annak érdekében, hogy a Bérlemény épületében 5 Celsius fok alá ne essen a hőmérséklet. A Bérlő mindezek figyelembe vételével köteles az Ingóságait elhelyezni, azaz csak olyan Ingóságokat helyezhet el, amelyek az időjárásnak megfelelő viszontagságokat tűrik. A hőmérsékletingadozásból származó esetleges károk megtérítésére a Bérbeadó felelősséget nem vállal még akkor sem, ha az épületben 5 Celsius fok alá esne a hőmérséklet vagy szokatlan meleg alakulna ki.

8.3) A Bérbeadó választása szerint biztosítja a Bérleményt magába foglaló épület/ingatlan őrzés-védelmét élőerős őrzéssel, vagy riasztó/kamerarendszerrel.

8.4) A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérleti Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott, valamint a szükséges esetekben értesíti a Bérlőt.

8.5) A Bérbeadó vállalja az elveszett, megrongálódott kártya cseréjét, Bérlő költségére.

8.6) A Bérbeadó joga annak mérlegelése, hogy a Bérlő által elhelyezett Ingóságok Tiltott ingóságnak minősülnek-e vagy azok veszélyt jelentenek-e a Bérbeadóra vagy kívülálló harmadik személyekre, az élet- és vagyonbiztonságra.

9. A Bérlő jogai és kötelességei

9.1) A Bérlő a Bérleményt a Bérleti jogra vonatkozó szabályok betartásával köteles rendeltetésszerűen használni. A Bérlemény használata során akként köteles eljárni, hogy magatartásával kárt ne okozzon, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A Bérlő köteles a Bérleményben vagy az ott elhelyezett Ingóságokban történt rendkívüli körülményről tájékoztatni a Bérbeadót, az észszerűen elvárható leghamarabbi időben és módon. Az ennek elmulasztásából felmerülő károk viselésére köteles.

9.2) A Bérlő köteles a Bérbeadóval együttműködni, azaz az értesítéseket átvenni, a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket a meghatározott időn belül megtenni.

9.3) A Bérlő köteles a Bérleti díj és minden ehhez kapcsolódó, a jogviszonyból származó fizetési kötelezettségének eleget tenni.

9.4) Bérlő köteles a lakcím, székhely, vagy számlázási címének haladéktalan bejelentését megtenni Bérbeadó felé. A hiányos vagy elmulasztott bejelentésből származó károkért Bérbeadó nem felel.

10. A Bérbeadó felelőssége

10.1) A Bérbeadó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben: - ha a kár a Bérlő vagy az érdekkörébe tartozó más személy magatartásából, vagy a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegéséből következett be; - mindazon esetekben, amikor rajta kívül álló körülmények miatt következett be a kár, ide értve pl. a vis majort, a bűncselekménnyel okozott károkat, amit más Bérlők, vagy kívülálló harmadik személyek okoztak; - a Bérleménnyel kapcsolatosan, a Bérlő magatartása miatt alkalmazandó, szükséges cselekményekkel okozott károkért., - a Bérbeadó által biztosított eszközök (pl: lift, targonca, mágneskártya stb.) ideiglenes nem használható állapotáért, - továbbá mindazon esetekben, amelyekben a Bérleti szerződés, a jelen ÁSZF vagy jogszabály a Bérbeadó felelősségét kizárja.

10.2) Ha olyan esemény merül fel, ami a Bérbeadó kártérítési felelősségét alapozná meg, úgy arról a Bérlő azonnal, de legkésőbb a tudomására jutásától számított 24 órán belül vagy a legközelebbi munkanapon köteles tájékoztatni a Bérbeadót. A fenti határidőben történő tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a Bérbeadó mentesül a kárfelelősség alól.

10.3) Amennyiben megállapítható a Bérbeadó felelőssége a bekövetkezett kárért, úgy legfeljebb az adott határozott idejű bérleti jogviszonyra számított Bérleti díj mértékéig, de ezen belül is legfeljebb 100.000 Ft értékhatárig felel. A Bérlő ezen kártérítési mértékek figyelembe vételével köteles az Ingóságokat elhelyezni a Bérleményben.

10.4) A Bérbeadó hangsúlyozza, hogy a Bérleményben elhelyezett Ingóságokra nem rendelkezik biztosítással, de a Bérlőnek javasolja az Ingóságokra történő biztosítás megkötését és fenntartását a bérleti időszak alatt.

10.5) A Bérbeadó vállalja azonban, hogy a Bérleményt magába foglaló épületre biztosítást köt és azt a bérleti időszak alatt folyamatosan fenntartja. Ezen biztosítás alkalmas a Bérbeadó azon kárfelelősségéből adódó kártérítési kötelezettségéért való helytállásra, amely polgárjogi értelemben és a jelen ÁSZF alapján terheli a Bérbeadót. A Bérbeadó által kötött biztosítás azonban nem terjed ki a Bérlő által a Bérleményben tárolt ingóságokra (ingó vagyonbiztosítás).

11. A Bérlő felelőssége

11.1) A Bérlő felelős az alábbi károkért: - a Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok megszegése esetén, a Bérlő köteles minden kárt és a felmerült költséget megfizetni a Bérbeadónak; a belépésre jogosító kártya elvesztése, ellopása miatt felmerült károkért, költségekért; a harmadik félnek okozott károkért; ha a Bérlő tevékenysége miatt a hatóságok eljárnak a Bérbeadóval szemben és szankciót alkalmaznak, továbbá mindazon esetekben, amikor felelősségét a Bérleti szerződés, a jelen ÁSZF vagy jogszabály megállapítja.

11.2) A Bérlő annak tudatában helyezi el az Ingóságait a Bérleményben, hogy az Ingóságokkal kapcsolatos minden kockázatot köteles viselni, mert a Bérbeadó azokat nem biztosítja és nem vállal kötelezettséget az Ingóságok közvetlen védelmére. A Bérlő tehát tudomásul veszi, hogy az Ingóságok őrzés-védelmével összefüggésben a teljes kockázatot viseli és saját érdekében, ha szükségesnek látja, a saját károk és a polgárjogi felelősségével felmerülő károk fedezésére biztosítást köthet.

 

2. Zálogjog

12.1) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadónak akkor keletkezik zálogjoga a Bérleményben lévő valamennyi Ingóságon, ha a Bérleti díjat a fizetési határidőn belül nem fizette meg a Bérbeadónak, vagy a bérleti jogviszony a felek között megszűnt, azonban a Bérlő Ingóságainak elszállítására nem került sor, melynek eredményeként a Bérbeadónak – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti - használati díj iránti követelése, vagy bármely egyéb, a bérleti szerződésből eredő, a Bérlővel szembeni követelése (kötbér, leürítés költségei stb.) merül fel.

12.2) Ha a Bérlő akár ellenérték fejében, akár szívességből más személynek az Ingóságát helyezi el a Bérleményben, úgy köteles tájékoztatni arról, hogy a lejárt Bérleti díjak és járulékai erejéig a Bérbeadónak a Bérleményben elhelyezett Ingóságokon zálogjoga keletkezik.

12.3) A zálogjog fentiek szerinti bekövetkezése esetén, a Bérbeadó jogosult megakadályozni a Bérlemény Bérlő általi kinyitását, akár másik lakat/zár felhelyezésével és/vagy a Bérlő bejutásának letiltásával a Bérleményt magába foglaló épületbe/ingatlanba.

12.4) A Bérbeadó a Bérleti díj határidőben való megfizetésének elmulasztása esetén a szerződés azonnali hatályú felmondása mellet tájékoztatja a Bérlőt, hogy a zálogjogát érvényesítheti a Bérleményben lévő valamennyi Ingóságon, a Bérlővel szembeni valamennyi követelése biztosítékaként.

12.5) Amennyiben a Bérlő a meghatározott póthatáridőn belül sem fizeti ki a hátralékát, vagy a bérleti jogviszony megszűnése esetén – a Bérleti Díj hátralék, és/vagy használati díj, kötbér, szerződésbontási díj megfizetése mellett – a Bérlő az Ingóságait nem szállítja el, úgy a Bérbeadó a választása szerint a Bérlő költségére a a Bérleményt kinyithatja és a kereskedelmi ésszerűség követelményeinek megfelelően értékesítheti az Ingóságokat bírósági végrehajtáson kívül, magánúton vagy nyilvánosan, vagy átadhatja az Ingóságokat árverésszervezőnek, vagy – a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint – elszállíthatja és saját belátása szerint egy közös tárolóban napi 200 Ft/raklap/nap + ÁFA napi használati díj összegért mindaddig tárolhatja azokat, amíg a Bérleti Díj, valamint az egyéb követeléseinek a behajtására lehetőséget lát. A Bérbeadónak ezt követően is lehetősége van saját belátása szerint az Ingóságok értékesítésére, vagy akár azok megsemmisítésére. A megsemmisítés költségei szintén a Bérlőt terhelik. A zálogjogának érvényesítése esetén, az ekként befolyt összegekről elsődlegesen levonja a zálogjog érvényesítésével felmerült költségeit, majd kielégíti a követeléseit – a Ptk. szerinti sorrendben – míg a fennmaradó összeget visszafizeti a Bérlőnek. A Bérbeadó köteles az értékesítést követően elszámolást készíteni a Ptk. 5:135 §-ának megfelelően. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérleti díj nem kerül megfizetésre a póthatáridőt követően sem a Bérlő által, úgy a Bérbeadónak a teljesség igénye nélkül, például az alábbi költségei merülhetnek fel: 5.000 Ft szerződésbontási díj, a fentiekben rögzített 30.000 Ft összegű egyszeri vagy többszöri kötbér, használati díj az elszállítás költségei, a rakodás költségei, a csomagolás költségei, leltár készítés költségei stb. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Bérleti díj iránti igényén kívül ezen költségeinek a megtérítését is követelheti.

12.6) Amennyiben a fentiek szerint értékesített Ingóságok befolyt ellenértéke nem fedezi a Bérlő hátralékait, úgy a Bérbeadó továbbra is követelheti a még hátralékos összeget a Bérlőtől.

12.7) Mindaddig, míg az Ingóságok a Bérleményben vannak, vagy a Bérbeadónak kell gondoskodni azok elhelyezéséről részben vagy egészben a Bérbeadó közös vagy egyéb tárolójában, addig a Bérbeadó követelheti a 200 Ft/m2 + ÁFA mértékű napi használati díj de legalább a bázis ár kétszeres mértékű díjának megfizetését a Bérleti Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint.

12.8) A zálogjog érvényesítésével kapcsolatosan a Bérbeadó által tett intézkedéseket úgy kell tekinteni, hogy azok a Bérlő szerződésszegő magatartása miatt következtek be, így az eközben felmerülő károkért, a Bérbeadót felelősség nem terheli. A zálogjog érvényesítésével kapcsolatban egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

12.9) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó zálogjogának érvényesítése jogosultság és nem kötelezettség, vagyis a Bérbeadó a saját belátása szerint jogosult a fentiek szerint a zálogjogát érvényesíteni, vagy az Ingóságokat tárolni, illetve a fentiek eredménytelensége esetén megsemmisíteni azokat.

13. A Felek értesítése

13.1) A Felek az értesítéseiket kizárólag írásban tehetik meg, a Bérleti Szerződésben megjelölt címekre. A Bérlő részére az értesítéseket a Bérbeadó, a Bérlő „értesítési címére” köteles megküldeni. A Bérlő értesítése azon formákban történhet, amelyet a Bérlő saját maga által adott meg a Bérbeadónak. Ennek alapján a Bérlő írásbeli értesítése történhet postai úton, közvetlen kézbesítéssel és e-mail formájában. A Felek valamennyi egymáshoz intézett írásbeli értesítései, nyilatkozatai akkor tekintendők megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek a jelen szerződésben meghatározott elérhetősége valamelyikére írásban küldték meg, adták át (pl. személyesen vagy postai kézbesítéssel vagy csomagküldő-, futárszolgálat vagy e-mail stb. útján), és annak kézhezvételét ajánlott feladóvevénnyel, tértivevénnyel, vagy elektronikus e-mail vagy az átadás írásbeli elismerésével igazolják, ide nem értve a Bérleti Szerződés meghosszabbítását, mely telefonos úton is meghosszabbításra kerülhet a lentebb részletezettek szerint. Valamennyi, Bérleti Szerződéssel kapcsolatos értesítés, vagy felszólítás átvétele napjának azt a napot kell tekinteni, amely: - a tértivevényes postai küldeményként történő feladás esetén, a tértivevényen az átvétel napjaként szerepel; - az ajánlott postai küldeményként történő feladás esetén, illetve a tértivevényes küldemény esetében, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy más hasonló jelzéssel érkezik vissza, a feladást követő ötödik nap; - a személyesen, illetve csomagküldő-, futárszolgálat útján történő átadás esetén, az írásbeli elismerésen szerepel; -, illetve e-mail útján történő küldés esetén, , illetve az elektronikus e-mailen, illetve annak visszaigazolásán, a címzett számítógépén történő megjelenítésként, ennek hiányában az elküldő számítógépéről történő elküldés napjaként szerepel - a küldemény átvételének megtagadása esetén, az átadás megkísérlésének napja.

13.2) A Bérbeadó értesítése, a Bérleti Szerződésben megjelölt címére, , vagy e-mail címére történhet.

13.3) Az értesítés személyes kézbesítés esetén a fogadó fél általi átvételi napon, ajánlott levél esetén a postára adás napját követő 5. munkanapon tekintendő kézbesítettnek, míg az email útján megküldött értesítés a megküldését követő 5. munkanapon tekintendő kézbesítettnek.

13.4) Az iratok fentiek szerinti átvételével kapcsolatosan a Bérlő köteles olyan helyzetet teremteni, hogy azokat átvehesse. Ha a Bérlő bármelyik értesítési címe megváltozik, úgy azt haladéktalanul köteles közölni a Bérbeadóval. Az ennek elmulasztásából felmerülő következményeket, károkat a Bérlő viseli.

13.5) A Bérlő által megjelölt értesítési vagy egyéb címen tartózkodó bármely személy átveheti a Bérbeadó értesítését.

14. Egyebek

14.1) A Bérleti Szerződés megkötésekor a Bérbeadó jogosult a természetes személy adatait igazoló okmányokat és a gazdasági társaságok cégkivonatában megjelölt képviselő személyi igazolványát elkérni és a szükséges adatokat rögzíteni. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt arról, hogy személyes adatait a bérleti jogviszonyból eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Bérbeadó a Bérlőre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben, vagy a Bérlő hozzájárulása alapján közölhet.” Ehhez és az adatok megőrzéséhez megfelelően Bérlő kifejezetten hozzájárul.
Bérbeadó tájékoztatja bérlőt, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az Általános Adatkezelési tájékoztató a www.selfstore.hu címen, a kamerás megfigyelési rendszerrel kapcsolatos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat pedig a www.selfstore.hu címen a társaság honlapján elérhető. Bérlő kijelenti, hogy a tájékoztatót és a szabályzatot megismerte és az abban foglaltakat elfogadta.

14.2) Kép- és hangfelvétel készítése: A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Bérlemény épületében és ingatlanán video- és hangfelvételt készít, melyeket minimálisan tíz napos időtartamra megőriz. Amennyiben bármilyen olyan esemény történik, amelynek bizonyításához szükséges a kép és/vagy hangfelvétel, úgy azt a Bérbeadó felhasználhatja. Amennyiben Bérlő kéri Bérbeadót a képfelvétel visszanézésre, úgy Bérlő viseli Bérbeadó költségeit 10.000.- Ft + ÁFA/óra összegben (minden megkezdett óra kerül kiszámlázásra). Bérlő a felvétel megtekintésére csak és kizárólag abban az esetben jogosult, ha az mások személyes jogait nem sérti.

14.3) A Bérbeadó a Bérlővel folytatott telefonbeszélgetésekről is hangfelvételt készíthet, ehhez a Bérlő hozzájárul.

14.4) A jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók, míg jogvita esetén, amennyiben a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, úgy alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének, ha peren kívül nem tudnak megállapodni.

14.5) Ha a Bérleti Szerződés, vagy az ÁSZF egyes rendelkezése érvénytelenné válna, úgy az nem teszi érvénytelenné a szerződés egyéb rendelkezéseit, azok változatlanul hatályban maradnak. Az érvénytelenné vált rendelkezést a Felek egyezséggel kötelesek pótolni, ennek hiányában a hatálytalan rendelkezéshez legközelebb eső jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Záradék: Jelen Általános Szerződési feltételeket elolvastam, megértettem és magamra nézve kötelezőnek fogadom el.